Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Ievads

www.alusdarbnica.lv (turpmāk —vietne) pārvalda Akciju sabiedrība “Aldaris” (turpmāk — mēs, mūs, mūsu). Mūsu uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003073627 un mūsu juridiskā adrese ir Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005. Laiku pa laikam mūsu mātesuzņēmums var izmantot šo vietni vai papildināt to.

Šajos lietošanas noteikumos (un tajā minētajos dokumentos) ir izklāstīti mūsu vietnes lietošanas noteikumi, kas jums jāievēro neatkarīgi no tā, vai esat vietnes viesis vai reģistrēts lietotājs. Mūsu vietnes izmantošana nozīmē piekļūšanu tai, tās pārlūkošanu un reģistrēšanos, lai to lietotu.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šeit izklāstītos lietošanas noteikumus pirms sākat lietot mūsu vietni, jo tie būs jums saistoši, lietojot mūsu vietni. Tāpat iesakām iepazīties ar mūsu privātuma politiku [http://alusdarbnica.lv/privatuma-politika/] un sīkdatņu politiku [http://alusdarbnica.lv/sikdatnu-politika/], un aicinām izdrukāt šos noteikumus turpmākai uzziņai.

Piekļūstot mūsu vietnei un to lietojot, jūs apliecināt savu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem un apņemšanos tos ievērot. Tie ir juridiska vienošanās starp jums un mums, kuru var grozīt tikai ar mūsu piekrišanu. Šie noteikumi būtu jālasa saistībā ar citiem turpinājumā izklāstītajiem noteikumiem, kā arī mūsu vietnē sniegto informāciju par vietnes darbību un tajā pieejamajiem pakalpojumiem.

Ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem, lūdzu, nekavējoties pārstājiet lietot mūsu vietni.

Citi piemērojami noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ietver šādus papildu noteikumus, kuri tiek piemēroti attiecībā uz mūsu vietnes lietošanu:

  • mūsu privātuma politika [http://alusdarbnica.lv/privatuma-politika/], kurā ir izklāstīti noteikumi par to, kā mēs apstrādājam personas datus, kurus apkopojam no lietotājiem, vai kurus lietotāji sniedz mums. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi;
  • mūsu sīkdatņu politika [http://alusdarbnica.lv/sikdatnu-politika/], kurā ir sniegta informācija par mūsu vietnes sīkdatnēm. Lietojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu vietnē;
  • mūsu pieņemamās izmantošanas politika [http://alusdarbnica.lv/pienemamas-lietosanas-politika/], kurā aprakstīti mūsu vietnes atļautie un aizliegtie izmantošanas veidi. Izmantojot mūsu vietni, jums ir jāievēro šī pieņemamās izmantošanas politika.

Izmaiņas mūsu noteikumos un vietnē

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos, publicējot izmaiņas mūsu vietnē. Lūdzu, ik pa laikam pārbaudīt vietni un iepazīties ar veiktajām izmaiņām, jo tās jums ir saistošas.

Laiku pa laikam mēs atjauninām savu vietni, un varam jebkurā brīdī veikt izmaiņas vietnes saturā. Tomēr ņemiet vērā, ka mūsu vietnes saturs kādā konkrētā brīdī var būt novecojis, un mums nav pienākuma to atjaunināt.

Mēs negarantējam, ka mūsu vietnē vai tās saturā nebūs kļūdu vai izlaidumu.

Piekļuve vietnei

Piekļuve mūsu vietnei ir bezmaksas.

Mēs negarantējam, ka mūsu vietne vai tās saturs būs vienmēr pieejams bez pārtraukuma vai bez kļūdām. Piekļuve mūsu vietnei ir atļauta uz laiku. Mēs varam bez brīdinājuma atsaukt, izņemt, pārtraukt vai grozīt visu vai daļu no mūsu vietnes. Mēs neuzņemsimies nekādas saistības pret jums, ja jebkāda iemesla dēļ mūsu vietne kādā konkrētā brīdī vai kādu laiku nebūs pieejama.

Atbildība par visu nepieciešamo darbību veikšanu, lai piekļūtu mūsu vietnei, gulstas uz jums. Jums arī jāsaprot, ka nevaram garantēt un negarantējam, ka mūsu vietnes saturs nesaturēs datorvīrusus un/vai citus kaitīgus vai bojājošus kodus. Jūs esat atbildīgs par pietiekamu procedūru izpildi un vīrusu pārbaužu veikšanu (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), lai nodrošinātu atbilstību savām konkrētām datu ievadīšanas un izgūšanas drošības un uzticamības prasībām.

Jūsu pienākums ir arī nodrošināt, lai visas personas, kuras piekļūst mūsu vietnei, izmantojot jūsu interneta pieslēgumu, būtu informētas par šiem lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, un tos ievērotu.

Mūsu vietne ir paredzēta cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijas Republikā. Mēs neapgalvojam, ka mūsu vietnē pieejamais saturs vai ar tās starpniecību pieejamais saturs ir atbilstošs vai pieejams visās vietās. Mēs varam jebkurā brīdī ierobežot mūsu vietnes vai jebkura mūsu vietnes pakalpojuma vai tajos aprakstīto produktu pieejamību konkrētām personām vai ģeogrāfiskos apgabalos.

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu vietni, apzināti ievadot tajā datorvīrusus, trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus kaitnieciskus vai tehnoloģijām nevēlamus materiālus.  Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi mūsu vietnei vai traucēt tās darbību un it īpaši jūs nedrīkstat apiet drošības pasākumus, veikt izmaiņas mūsu vietnē, uzlauzt to vai kā citādi traucēt tās vai jebkuras citas datorsistēmas, servera, maršrutētāja vai citas internetam pieslēgtas ierīces darbībai.  Pārkāpjot šos noteikumus jums var iestāties Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās sekas. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām vietnes funkcijām, tās daļām vai pat visai vietnei kopumā.

Reģistrēšanās

Ja vietnē jūs aicina aizpildīt reģistrācijas veidlapu vai sniegt citu informāciju, jūsu sniegtajām ziņām ir jābūt patiesām, precīzām un pilnīgām. Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par visām izmaiņām jūsu sniegtajā informācijā.

Ja esat izvēlējies saņemt lietotāja identifikācijas kodu, paroli vai citu informācijas elementu, kā daļu no mūsu drošības pasākumiem, vai, ja jums tāds ir piešķirts, jums šī informācija ir jāglabā slepenībā un jūs to nedrīkstat izpaust trešām personām. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai to izvēlējāties pats vai to piešķīrām mēs, ja, mūsuprāt, jūs neievērojāt kādu no šo lietošanas noteikumu normām.

Ja jums ir kļuvis zināms vai ja jums ir aizdomas, ka jūsu lietotāja identifikācijas kods vai parole ir kļuvusi zināma kādai citai personai, nekavējoties ziņojiet par to mums, rakstot uz šādu e-pastu: dati@aldaris.lv.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ja vien nav norādīts citādi, mēs esam visu mūsu vietnes intelektuālā īpašuma tiesību vai tajā publicētās informācijas īpašnieki vai licences turētāji. Šos darbus aizsargā starptautiskie autortiesību akti un līgumi. Visas šīs tiesības ir paturētas.

Mēs esam mūsu vietnē redzamo preču zīmju un visu saistīto tirdzniecības zīmju, logotipu un ierīču īpašnieki vai licences turētāji, ja vien nav norādīts citādi.

Jūs varat izdrukāt vienu kopiju un lejupielādēt izvilkumus vai materiālus no mūsu vietnes personīgai lietošanai, turklāt visiem kopētiem materiāliem ir jābūt pievienotai informācijai par autortiesībām vai citām īpašumtiesībām. Nav atļauts veikt izmaiņas no mūsu vietnes izdrukāto vai lejupielādēto materiālu papīra vai digitālā formāta kopijās, un izmantot attēlus, fotogrāfijas, video vai audio fragmentus vai grafiskus attēlojumus atsevišķi no to pavadteksta.

Lejupielādēšana vai kopēšana nepiešķir jums nekādas tiesības vai īpašumtiesības uz lejupielādētajiem materiāliem vai programmatūru. Ir aizliegts bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas citos veidos izmantot mūsu vietnē pieejamos materiālus (tostarp veikt to reproducēšanu, izņemot minētos gadījumus, publicēšanu, grozīšanu un izplatīšanu).

Vienmēr ir jānorāda mūsu (un visu zināmo informācijas autoru) kā mūsu vietnes satura autoru statuss.

Ir aizliegts izmantot jebkuru daļu no mūsu vietnes satura komerciāliem nolūkiem bez atbilstošas mūsu vai mūsu licences turētāju atļaujas.

Gadījumā, ja izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkādu daļu no mūsu vietnes satura, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības lietot mūsu vietni tiks nekavējoties anulētas un pēc mūsu izvēles jums būs vai nu jāatdod vai jāiznīcina visas jūsu izgatavotās mūsu materiālu kopijas.

Informācijas precizitāte

Informācija mūsu vietnē ir sniegta vienīgi vispārīgas informācijas nolūkā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu vietnē pieejamā informācija ir precīza, bet mūsu vietnē publicētais saturs, komentāri, atsauksmes un citi materiāli nav uzskatāmi par ieteikumiem, uz kuriem paļauties, izdarot izvēli. Pirms rīkoties vai nerīkoties, pamatojoties uz mūsu vietnes saturu, vispirms apspriedieties ar profesionāļiem vai speciālistiem.

Mēs neapgalvojam un negarantējam (nedz skaidri paustā veidā, nedz domājami), ka informācija ir precīza, pilnīga vai atjaunināta, un tiesību aktos paredzētajā pilnā apmērā mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies jums, paļaujoties uz šādu informāciju, vai jebkurai citai personai, kam nosūtījāt šādu informāciju. Ja mūsu vietnē konstatējat neprecīzu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz dati@aldaris.lv un, ja mēs tam piekritīsim, mēs centīsimies to izlabot saprātīgā termiņā.

Atsauksmes

Par mūsu vietnē publicētajiem viedokļiem vai atsauksmēm atbild to autori un tās nekādā ziņā nav uzskatāmas par mūsu viedokli. Mēs nesniedzam nekādas garantijas un negalvojam, nedz tiešā, nedz domājamā veidā, par šādiem viedokļiem vai atsauksmēm, tostarp par to likumību vai precizitāti, un mēs atsakāmies no jebkādas atbildības attiecībā uz šādiem viedokļiem un atsauksmēm tiktāl, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

Konkursi

Mūsu vietnē rīkotus vai reklamētus konkursus reglamentē šo konkursu konkrētie noteikumi un nosacījumi.

Saites uz šo un citām tīmekļa vietnēm

Dažreiz mēs publicējam saites, kas jums palīdz no mūsu vietnes piekļūt trešo personu tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šādas trešo personu vietnes un, ja vien nav noteikts citādi, mēs nesniedzam pienesumu šādu vietņu saturam. Noklikšķinot uz šādām saitēm, jūs pametat mūsu kontrolēto telpu, tādēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par problēmām, kas saistītas ar to, ka trešās personas izmanto jūsu datus, mūsu vietnes saturu, nedz arī par šajās vietnēs piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt jebkuru saiti no citām tīmekļa vietnēm, kas ved uz materiāliem vai informāciju mūsu vietnē.

Mūsu atbildība

Lai gan mēs ceram, ka mūsu vietne būs interesanta lietotājiem, mēs noraidām visus nosacījumus, garantijas un apgalvojumus vai citus noteikumus, kas var attiekties uz mūsu vietni vai tās saturu, tiešā vai domājamā veidā, tiktāl, ciktāl to pieļauj tiesību akti. Mēs neuzņemsimies atbildību pret nevienu lietotāju par zaudējumiem vai kaitējumu, neatkarīgi no tā, vai tas nodarīts līguma kontekstā, saistībā ar neatļautu rīcību (tai skaitā nolaidību), tiesību aktos paredzēto pienākumu pārkāpumu, vai citādi, pat, ja tas ir bijis paredzams, saistībā ar vai izrietošu no:

  • mūsu vietnes lietošanu vai nespēju to lietot, vai
  • jebkāda mūsu vietnē publicētā satura izmantošanu vai paļaušanos uz to.

Ja lietojat mūsu vietni kā patērētājs, mēs neuzņemamies atbildību par jūsu negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukumiem vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu, un uzņemamies atbildību tikai par tādiem zaudējumiem, kas bija loģiski paredzami.

Ja izmantojat mūsu vietni kā biznesa lietotājs, mēs nekādā gadījumā neuzņemsimies atbildību attiecībā uz jums par:

  • negūto peļņu, pārdošanas, uzņēmējdarbības vai ieņēmumu samazinājumu;
  • uzņēmējdarbības pārtraukumiem;
  • plānoto uzkrājumu zaudējumu;
  • uzņēmējdarbības iespēju, labās slavas vai reputācijas zaudējumu; vai
  • netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu.

Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies datorvīrusu, pakalpojumatteices uzbrukuma vai citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu dēļ, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus vai citus jums piederošus materiālus, sakarā ar to, ka izmantojāt mūsu vietni, vai to, ka lejupielādējāt saturu no mūsu vietnes vai citām ar to saistītām tīmekļa vietnēm.

Mēs neuzņemamies atbildību par to tīmekļa vietņu saturu, kuru saites ir iekļautas mūsu vietnē. Nevajadzētu uzskatīt, ka mēs atbalstām šīs tīmekļa vietnes, uz kurām ved saites no mūsu vietnes. Mēs neuzņemsimies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu būt radies no tā, ka jūs izmantojāt šīs vietnes.

Mēs nekādā gadījumā neatsakāmies no savas atbildības pret jums, nedz arī to ierobežojam, ja tas būtu nelikumīgi.

Satura augšupielādēšana mūsu vietnē

Ikreiz, kad izmantojat funkciju, kas nodrošina iespēju augšupielādēt saturu mūsu vietnē, vai sazināties ar citiem mūsu vietnes lietotājiem, jums ir jāievēro mūsu pieņemamās izmantošanas politikā izklāstītie satura standarti [http://alusdarbnica.lv/pienemamas-lietosanas-politika/].

Jūs garantējat, ka ikviens šāds satura papildinājums atbilst šiem standartiem, un jūs būsiet atbildīgs pret mums un atlīdzināsiet mums jebkādus šādas garantijas pārkāpumus.

Saturs, kuru augšupielādējat mūsu vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un neaizsargātu. Jūs paturat sava satura īpašumtiesības, taču jums ir jāpiešķir mums ierobežota atļauja izmantot, uzglabāt un kopēt šo saturu, kā arī to izplatīt un darīt pieejamu trešām pusēm. Tiesības, kuras jūs mums nododat ar šādu atļauju, ir aprakstītas nākamajā sadaļā “Ar atļauju nodotās tiesības”.

Mēs varam izpaust jūsu identitāti jebkurai trešai personai, kura apgalvo, ka jūsu publicētais vai augšupielādētais saturs mūsu vietnē ir šo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums vai šo personu tiesību uz privātumu pārkāpums.

Mēs neuzņemsimies atbildību pret trešām personām par jūsu vai jebkura cita mūsu vietnes lietotāja publicētā materiāla saturu vai precizitāti.

Mēs paturam tiesības dzēst jebkuru jūsu publikāciju mūsu vietnē, ja, mūsuprāt, jūsu publicētais saturs neatbilst satura standartiem, kas izklāstīti mūsu pieņemamās izmantošanas politikā: [http://alusdarbnica.lv/pienemamas-lietosanas-politika/].

Citu lietotāju mūsu vietnē paustie viedokļi neataino mūsu viedokļus vai vērtības.

Par jūsu satura nodrošinājumu un pamatojumu esat atbildīgs tikai jūs pats.

Ar atļauju nodotās tiesības

Ikreiz, kad augšupielādējat vai publicējat saturu mūsu vietnē, jūs piešķirat mums beztermiņa pasaules mēroga neekskluzīvu un bezatlīdzības, nododamu atļauju izmantot, reproducēt, izgatavot atvasinātus darbus un izrādīt un atskaņot šī lietotāja radīto saturu saistībā ar mūsu vietnes sniegto pakalpojumu, kā arī citos informācijas līdzekļos, ieskaitot sakarā ar mūsu vietnes popularizēšanu.

Piekļuve

Mēs atzīstam vajadzību, ka šai vietnei ir jābūt pieejamai un viegli lietojamai, neatkarīgi no pieejamās tehnoloģijas vai prasmēm.

Lai gan mēs tiecamies ievērot pieņemtās pamatnostādnes un standartus attiecībā uz piekļuvi un lietojamību, to ne vienmēr ir iespējams nodrošināt visās mūsu vietnes sadaļās. Mūsu trešo personu partneru un vietnes lietotāju sniegtais saturs var neatbilst šādām pamatnostādnēm un standartiem.

Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot mūsu vietnes piekļuves un lietojamības līmeni. Ja konstatējat aspektus, kurus nepieciešams uzlabot, vai, ja jums rodas grūtības lietot šo vietni, lūdzu, sazinieties ar mums.

Vispārīgi noteikumi

Visus oficiālus juridiskus paziņojumus nosūta mums uz mūsu augstāk norādīto juridisko adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam vai  rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Ja mēs nespējam izpildīt kādas tiesības, tas nenozīmē, ka tās ir atceltas. Saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem jūs nevarat piešķirt vai nodot savas tiesības.

Ja daļa no šiem lietošanas noteikumiem nav izpildāmi no tiesību viedokļa, pārējās šo lietošanas noteikumu daļas paliek neskartas un ir spēkā.

Šos lietošanas noteikumus, to priekšmetu un struktūru (un visas ārpuslīgumiskās domstarpības vai prasības) reglamentē Latvijas Republikas tiesības. Abas puses vienojas par Latvijas Republikas tiesu jurisdikciju.

Mūsu kontaktinformācija

Ja jums ir radušies sarežģījumi  saistībā ar mūsu vietnes lietošanu vai, ja vēlaties izteikt savu viedokli par to, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz alus.darbnica@aldaris.lv.

Noteikumu atjauninājumi

Šī lietošanas noteikumu versija ir atjaunota 2018. gada maijā.